For utvikling av sjøtransporten

Kystrederienes medlemmer har i stor grad sine hovedkontor langs kysten hvor de utvikle sine selskaper,  samt driver lokal sysselsetting og verdiskapning. 

Administrasjonen i organisasjonen består av 11 personer og har kontor sentralt i Bergen. Vi organiserer rederier innenfor tradisjonell nærskipsfart (Short Sea Shipping) og har siden 1967 hatt medlemmer med operasjon innenfor havbrukssektoren (Aqua Shipping). 

Kystrederiene har også inngått en strategisk allianse med Sjømatbedriftene – Kystalliansen, for å tilby våre medlemmer total havromskompetanse innenfor fiskeoppdrett og videreforedling.

60708643_2026166607691545_7036748832922664960_n

Kystrederiene som organisasjon har gjennom tidene endret seg i takt med samfunnsutviklingen og krav til næringen. Administrasjonen har også utviklet seg med nødvendig kompetanse for å dekke opp og støtte medlemmer i en stadig vanskeligere arbeidsgiversituasjon. I dag utfyller og dekker administrasjonen alle forhold knyttet til en arbeidsgiver og interesseorganisasjon.

Vi arbeider for næringen og medlemmers rammebetingelser og er bindeledd mellom medlemmene og regjering i tillegg til alle sentrale myndigheter. Vi deltar på alle sentrale arenaer som omhandler maritim virksomhet og våre medlemssektorer spesielt. Vi er høringsinstans for lov og forskriftsendringer hvor vi også involveres i alle viktige NOU-arbeid for næringen.

Kystrederiene har gode relasjoner og gjennomfører årlige forhandlinger med Sjømannsorganisasjonene om arbeidstakernes tariffer samt de arbeidsmessige, sosiale- og fritidsmessige forhold.  Ved medlemskap er rederiet tilsluttet organisasjonens egne tariffavtaler.

Videre har Kystrederiene et godt samarbeid med andre rederiorganisasjoner og LO sentralt i tillegg til Norske Havner, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektorat, Mattilsynet og andre sentrale myndigheter og aktører innenfor maritim sektor. Vi har bred tilslutning i næringen og er representert på alle viktige arenaer der vi kan påvirke myndighetene for å oppnå bedre rammebetingelser. Vi samarbeider for øvrig tett med andre organisasjoner i, og utenfor maritim sektor for å øke gjennomslag for viktige saker.  

Rammebetingelser, myndighetskontakt og politisk påvirkning
Kystrederiene har jevnlige møter med politiske miljø og myndigheter, der våre medlemmers behov legges frem og diskuteres.

Sjøtransport er utsatt for sterk konkurranse og kompleksitet i arbeidsgiverrollen øker i takt med samfunnsutviklingen. Rederiene er på denne bakgrunn avhengig av sterke organisasjoner, som har bred tilslutning i næringen, til å være «talerør» og utøve press på myndigheter for å sikre gode rammebetingelser.  Kystrederiene representerer et maritimt felleskap som arbeider for gode maritime rammebetingelser og mulighet for selskapsutvikling med tilhørende verdiskapning. Gjennomslagskraft for viktige krav avhenger av og sikres ved at flest mulig i næringen står sammen.

Tariffavtaler
Kystrederiene forhandler ulike tariffavtaler på medlemmenes vegne der de mest sentrale er NOR, NIS, fartøy med utenlandsk flagg og «serviceavtalen» for havbruksfartøy. Årlig arrangerer organisasjonen også tariffseminar/konferanse for medlemmer. 

Arbeidsjuss, pensjon & forsikringer
Kystrederiene yter juridisk bistand til medlemmer innenfor alle relevante områder som for eksempel arbeidsjuridisk, forsikring og kontrakt/avtale.

Som medlem er rederiet forpliktet til å tegne den lov-/tariffestede trygghets-/yrkesskadeforsikring for mannskapet gjennom den ordningen som organisasjonen til enhver tid administrer. Denne forsikringen forhandles kollektivt og er svært prisgunstig for medlemmene, og dekker også tap av legeerklæring for ansatte på fartøy.  Gruppelivsforsikring (2G) for reder er også inkludert i medlemsavgiften.

Kystrederiene forhandler også ulike prisgunstige frivillige forsikringstilbud som er eksklusive for våre medlemmer.

Avtalerett, kontrakt & anbud
Kystrederiene har egen advokat med tung kompetanse innenfor kontrakt, anbud og avtalerett. Vi bistår medlemmer på dette området mot en fordelaktig medlemspris per time.

Fond for utdanning og rettshjelp
Tomas Mårens Fond kan etter søknad gi støtte til ekstern juridisk bistand i saker av prinsipiell betydning for næringen. I tillegg kan støtte gis til utdanning og oppgradering av sertifikater m.m. Medlemmene får dekket opp til 25% av kursavgift etter søknad.

Innkjøpssamarbeid
Som medlem får en tilgang innkjøpssamarbeidet FIAS (https://fiasinnkjop.no/). Ordningene gir mulighet til å benytte et betydelig antall fordelaktige avtaler som reduserer rederiets operasjonelle kostnad. Nye avtaler forhandles fortløpende etter medlemmenes behov og innspill. Kystrederiene har i tillegg forhandlet frem ulike avtaler som juridiske tjenester, hotell og leiebilavtaler som tilbys våre medlemmer.

Kommunikasjon
Organisasjonen gir ut magasinet “Kystrederen” to ganger per år, i juni og desember. Magasinet er gratis og har et opplag på ca 1000 eksemplarer. Magasinet sendes til alle medlemmer, Sjømatbedriftenes medlemmer, regjering, departement og politiske partier, samt andre sentrale myndighetsorganer og samarbeidspartnere.

Kystrederiene er aktive i det offentlige rom gjennom aktuelle artikler, leserinnlegg og på sosiale medier. Samt at organisasjonen gjennomfører flere konferanser/møtepunkt/dialogmøter internt og eksternt gjennom året.

Sikkerhetsstyring på fartøy
Kystrederiene tilbyr manuelt og digitalt system for sikkerhetsstyring om bord på fartøy gjennom våre selskaper Nautilus sjø AS og e-Sea solutions AS

Manuelle løsninger:
– ISM
– Sikkerhetsstyring små fartøy
– ISPS

Digitale løsninger:
– e-Sea SAFETY for mindre fartøy
– e-Sea ISM for store fartøy og som flåte løsning