Ny nasjonal transportplan er i utakt med tiden

Ny nasjonal transportplan er i utakt med tiden

Den nye nasjonale transportplanen som ble lagt frem i dag, tar ikke høyde for at mye av veksten i transportmengden fremover må komme på sjøen. Til det beste både for folk, samfunn og miljø.

– For sjøtransporten prioriteres ferdigstilling og oppstart av flere farleds- og fiskerihavnetiltak, herunder Stad skipstunnel i første seksårsperiode. Dette har vi jobbet mye for, og noe vi er svært positive til, uttaler Kenneth Erdal, seniorrådgiver i Kystrederiene.

Regjeringen har lagt til grunn en økonomisk ramme på 34 mrd. kr til kystformål i planperioden, av en total ramme på 1208 mrd. kr. Andelen til kystformål er 2,8%.

– At andelen av den totale rammen til sjøtransport er under 3% er altfor lavt, og fører til at havner, farleder og viktig infrastruktur for sjøtransporten igjen blir kraftig nedprioritert, sier Erdal.

Den ferske transportplanen bærer fortsatt preg av at planarbeid, prioriteringer og trafikkutvikling som er dominert av infrastrukturprosjekter på land og Statens Vegvesen. Den har noen politiske føringer og visjoner, men fortsatt det samme budskapet – mer veibygging og dermed mer godstransport på vei.

Behovet for en sterkere helhetlig politisk styring av transportsektoren er overmodent, med et sterkt direktorat som kan planlegge og se de ulike transportformene i sammenheng.

– De ulike transportformene må forvaltes som deler av en nasjonal infrastruktur hvor vei, bane og sjø kan integreres på en måte som ivaretar effektivitet, økonomi og miljø. Da vil en også oppnå at viktige tilfartsveier til havner og kaianlegg i større grad blir prioritert, som igjen vil igjen til mer samhandling mellom sjø, vei og bane, fortsetter Erdal.

Norge er en ledende kystnasjon, med betydelig kystfart og over 3000 kaier og anløp langs kysten. Sjøtransport er energieffektiv, har lavere utslipp, og er mindre arealkrevende enn veitransport. Ny teknologi bidrar til utvikling av lav- og nullutslippsløsninger også på sjøen.

– Likevel har ikke sjøtransport blitt prioritert i NTP. Dette er svært skuffende og visjonsløst, avslutter Erdal.