76,7 millioner fra Enova til elektrifisering av fartøyer

76,7 millioner fra Enova til elektrifisering av fartøyer

Enova tildeler i alt 76,7 millioner kroner i støtte til elektrifisering av sju nye fartøyer gjennom støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport». Blant støttemottakerne er det turistfartøy, fôrfartøy, en selvlosser og flere bulkskip.

Av disse midlene går 23,2 millioner til Eidsvaag AS, som er et aktivt medlem i Kystrederiene. Eidsvaag AS opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten. Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet. Med en batterihybridløsning, andre energieffektiviserende tiltak som optimalisert varmegjenvinningssystem med CO2-varmepumpe, samt elektrisk gravemaskin – kan fartøyet redusere klimagassutslipp i drift og på sikt opereres med nullutslipp i perioder.
Et annet medlemsrederi som har fått tildelt en støtte på 11 millioner er Roslagen Shipping. Roslagen Shipping AS skal gjøre oppgraderinger og levetidsforlengelse av et spesialfartøy for sandpumping/mudring. Hovedmotor skal skiftes ut, og det skal installeres et elektrisk fremdriftsystsem med batterier, landtilkobling for lading og nye hjelpegeneratorer. Det er forventet at denne oppgraderingen vil gjøre det mulig å operere skipet i 10-15 nye år.

Støttetilbudet «Elektrifisering av sjøtransport» skal bidra til at kommersiell bruk av batterier om bord på skip skjer hurtigere og i et økt omfang enn de ellers ville blitt, samt bidra til markedsopptak av batteriløsninger i alle fartøysegment. Programmet skal også bidra til utvikling og demonstrasjon av teknologi som gir økt hybridiseringsgrad eller større bruksområder for batteri.
Programmet hadde tre utlysningsfrister i 2023, og tildelingen nå i februar 2024 skjer etter den siste av disse fristene.

Ny støtteordning planlegges
Denne tildelingsrunden var den nest siste innenfor dagens kriterier for «Elektrifisering av sjøtransport». Enova jobber for tiden med nye støtteprogrammer for elektrifisering i maritim sektor. En ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip, og Enova vil komme med mer informasjon om få uker.